loading

STREFY GEOGRAFICZNE

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych,  nakłada na państwa członkowskie obowiązek wyznaczenia stref geograficznych dla BSP które ułatwiają, ograniczają lub wykluczają prowadzenie operacji bezzałogowych statków powietrznych .
Przepisy definiują strefę geograficzną jako  część przestrzeni powietrznej wyznaczoną przez właściwy organ, która ułatwia, ogranicza lub wyklucza operacje z użyciem bezzałogowych systemów powietrznych, aby wyeliminować zagrożenia związane z bezpieczeństwem, prywatnością, ochroną danych osobowych, ochroną lub środowiskiem wynikające z operacji z użyciem tych systemówOd początku 31.12.2020 roku obowiązują nas zapisy ujęte w  Wytycznych  Nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z  dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, stworzone w oparciu o w/w regulacje.

Wytyczne  wskazują Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako instytucje uprawnioną do wyznaczania stref geograficznych w ramach funkcjonowania systemu zarządzania operacjami BSP- PansaUTM.

Wytyczne  określają następujące rodzaje stref geograficznych wyznaczanych przez Agencję:

 • DRA-P: strefę zakazaną, w której operacje przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych nie mogą być wykonywane;
 • DRA-R: strefę ograniczoną dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, w której operacje przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych mogą być wykonywane za zgodą i na warunkach określonych przez Agencję lub podmiot uprawniony, na wniosek którego strefa geograficzna została wyznaczona.

Wyróżnia się następujące rodzaje stref geograficznych DRA-R:

 1. a) DRA-RH – strefa ograniczona dla systemów bezzałogowych statków powietrznych o wysokim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na operacje, o której mowa powyżej;
 2. b) DRA-RM – strefa ograniczona dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, o średnim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na operacje, o której mowa powyżej;
 3. c) DRA-RL – strefa ograniczona dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, o niskim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na operacje, o której mowa w powyżej;
 • DRA-I – strefą informacyjną dla bezzałogowych statków powietrznych, zawierającą informacje konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych, w tym ostrzeżenia nawigacyjne.
 • DRA-T – strefę ograniczoną dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, w której Agencja wskazuje wymogi techniczne, które obowiązany jest spełniać system bezzałogowego statku powietrznego, przy pomocy którego realizowana ma być operacja. Dla strefy DRA-T dopuszcza się wprowadzenie obowiązku uzyskania zgody na operacje.
 • DRA-U – strefa geograficzna dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, w której operacje systemów bezzałogowych statków powietrznych mogą odbywać się wyłącznie przy wsparciu zweryfikowanych usług zapewnianych w tej strefie i na warunkach wskazanych przez Agencję.

Agencja uwzględnia opublikowane w Zbiorze Informacji Lotniczych (AIP Polska) strefy przestrzeni powietrznej zobrazowane m.in. w aplikacji DroneRadar i systemie PansaUTM zamieniając je na strefy geograficzne obowiązujące wyłącznie dla bezzałogowych statków powietrznych i jest uprawniona do dokonywania zmian w wyznaczonych strefach geograficznych, dotyczących w szczególności określenia nowych granic strefy geograficznej, warunków wykonywania operacji w strefie geograficznej lub okresu jej obowiązywania

Z dniem 31.12.2020r. następuje konwersja stref funkcjonujących już w przestrzeni powietrznej (AIP Polska , NOTAM)  na strefy geograficzne  na podstawie  Wytycznych Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z  dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych zgodnie z poniższą tabelą:

Wytyczne  wskazują Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako instytucje uprawnioną do wyznaczania stref geograficznych w ramach funkcjonowania systemu zarządzania operacjami BSP- PansaUTM.

Wytyczne  określają następujące rodzaje stref geograficznych wyznaczanych przez Agencję:

 • DRA-P: strefę zakazaną, w której operacje przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych nie mogą być wykonywane;
 • DRA-R: strefę ograniczoną dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, w której operacje przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych mogą być wykonywane za zgodą i na warunkach określonych przez Agencję lub podmiot uprawniony, na wniosek którego strefa geograficzna została wyznaczona.

Wyróżnia się następujące rodzaje stref geograficznych DRA-R:

 1. a) DRA-RH – strefa ograniczona dla systemów bezzałogowych statków powietrznych o wysokim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na operacje, o której mowa powyżej;
 2. b) DRA-RM – strefa ograniczona dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, o średnim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na operacje, o której mowa powyżej;
 3. c) DRA-RL – strefa ograniczona dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, o niskim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na operacje, o której mowa w powyżej;
 • DRA-I – strefą informacyjną dla bezzałogowych statków powietrznych, zawierającą informacje konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych, w tym ostrzeżenia nawigacyjne.
 • DRA-T – strefę ograniczoną dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, w której Agencja wskazuje wymogi techniczne, które obowiązany jest spełniać system bezzałogowego statku powietrznego, przy pomocy którego realizowana ma być operacja. Dla strefy DRA-T dopuszcza się wprowadzenie obowiązku uzyskania zgody na operacje.
 • DRA-U – strefa geograficzna dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, w której operacje systemów bezzałogowych statków powietrznych mogą odbywać się wyłącznie przy wsparciu zweryfikowanych usług zapewnianych w tej strefie i na warunkach wskazanych przez Agencję.

Agencja uwzględnia opublikowane w Zbiorze Informacji Lotniczych (AIP Polska) strefy przestrzeni powietrznej zobrazowane m.in. w aplikacji DroneRadar i systemie PansaUTM zamieniając je na strefy geograficzne obowiązujące wyłącznie dla bezzałogowych statków powietrznych i jest uprawniona do dokonywania zmian w wyznaczonych strefach geograficznych, dotyczących w szczególności określenia nowych granic strefy geograficznej, warunków wykonywania operacji w strefie geograficznej lub okresu jej obowiązywania

Z dniem 31.12.2020r. następuje konwersja stref funkcjonujących już w przestrzeni powietrznej (AIP Polska , NOTAM)  na strefy geograficzne  na podstawie  Wytycznych Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z  dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych zgodnie z poniższą tabelą:

Strefy geograficzne Strefy publikowane w AIP Polska/DroneRadar Warunki wykonywania  lotów BSP
DRA-P Strefy czasowo wydzielone (TSA)

Stałe trasy lotnictwa wojskowego (MRT)

Strefy ograniczone (R) – operacyjne na potrzeby służb zapewniających bezpieczeństwo publiczne
Zakaz wykonywania lotów BSP w aktywnej strefie (TSA /MRT).

W strefach ograniczonych (R) jeśli za zgodą zarządzającego o ile dopuścił on taka możliwość wnioskując o strefę
DRA-RH Strefy kontrolowane lotnisk komunikacyjnych (CTR) – RPA >6km

Strefy ruchu lotniskowego (ATZ) >6km
BSP do 900g do 100 m AGL – bez zgody

BSP powyżej 900g do 100m AGL – bez zgody
DRA-RM Strefy kontrolowane lotnisk komunikacyjnych (CTR) – RPA >1-6km

Strefy ruchu lotniskowego (ATZ) >1-6km

Strefy zakazane (P) >500m

Strefy ograniczone (R)
BSP do 900g do 30 m AGL – bez zgody

BSP powyżej 900g-jedynie za zgodą ATS/Zarządzającego strefą.

W przypadku stref DRA-R CTR zarządzającym jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

W przypadku stref DRA-R ATZ zarządzającym jest zarządzający lotniskiem objętym strefa (przeważnie lokalny Aeroklub)
DRA-RL Strefy kontrolowane lotnisk komunikacyjnych (CTR) – RPA >1km

Strefy ruchu lotniskowego (ATZ) >1km

Strefy kontrolowane lotnisk wojskowych (MCTR)

Strefy niebezpieczne (D)

Strefy czasowo rezerwowane (TRA)
Strefy zakazane (P) < 500m

Strefy ograniczone (R) – Parki Narodowe
Loty BSP dozwolone jedynie po uzyskaniu zgody ATS/Zarządzającego strefą (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.)
DRA-I Ostrzeżenia nawigacyjne (NW),

AREA

strefy obowiązkowej łączności radiowej (RMZ),

strefy identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ)

Strefy ograniczone (R) – poza terenem Parku Narodowego
Informacje konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych  statków powietrznych. Należy zachować szczególną ostrożność wykonując loty.
DRA-T   Wymagane spełnienie wymogów technicznych obowiązujących w danej strefie.
DRA-U   Loty przy wsparciu określonych, zweryfikowanych usług zapewnianych w tej strefie i wskazanych warunków wykonywania lotów.

Wykaz skrótów:

PAŻP/PANSA/ Agencja-Polska Agencja Żeglugi Powietrznej/ Polish Air Navigation Service Agency
BSP- bezzałogowy statek powietrzny
AGL- wysokość od poziomu gruntu
ATS- służby kontroli ruchu lotniczego
AIP Polska- krajowy zbiór informacji lotniczych

 


Partnerzy kursnadrona.pl:

www.zagrawerowani.pl

www.reklamadlabiznesu.pl

www.simplego.pl

www.pieczatkinajutro.pl

www.parkergdansk.pl

www.oklejaniefloty.pl